Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Egyszerűsített végelszámolás – új lehetőségek a könyvelőirodáknak

Egyszerűsített végelszámolás – új lehetőségek a könyvelőirodáknak

A Cégtörvény 2018. július 1-jével hatályba lépett módosítása, az egyszerűsített végelszámolás területén új üzleti lehetőségeket eredményezhet akár kisebb könyvelőirodák számára is.

Jelentős változás, hogy bt, kft, egyéni cég mellett ezentúl kft. vagy rt. egyszerűsített végelszámolása is lehetséges, így a legelterjedtebb hazai cégtípus, a kft-k esetében is megnyílik ez a lehetőség. Korlátot jelent ugyanakkor, hogy könvvvizsgálatra kötelezett céget – cégformától függetlenül - nem lehet egyszerűsített végelszámolással megszüntetni.

Az egyszerűsített végelszámolás befejezésének határideje továbbra is 150 nap.

A cégeknek nem szükséges végelszámolót választani, a végelszámoló feladatait a  végelszámolás alatt álló cég vezető tisztségviselői látják el.

A végelszámolás elhatározását a taggyűlés, közgyűlés stb. döntését követő 8 napon belül a cégbíróság helyett az egyszerűsített végelszámolásának megindítását az adóhatóságnál kell bejelenteni a T201T kódjelű nyomtatvány segítségével. A cégbíróság a NAV értesítése alapján automatikusan jegyzi be a cégjegyzékbe a végelszámolás megindítását. Ennek következtében nem feltétlenül szükséges jogi képviselő közreműködését igénybe venni.

A cégbíróság az adóhatóság értesítését követően ugyancsak automatikus intézkedéssel közleményt tesz közzé a Cégközlönyben az egyszerűsített végelszámolás megindításáról, amely tartalmazza a hitelezők felé történő felhívást is. (Eddig a közlemény közzétételéről a végelszámolónak kellett intézkednie.)

Az egyszerűsített végelszámolás befejezését a cég - az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő alatt – a cégbíróság helyett az adóhatóságnak jelenti be a ugyancsak a T201T kódjelű nyomtatványon, amelyről az adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot. A végelszámolással összefüggő döntéseket azonban elektronikus úton (nem a jogi képviselő útján) be kell nyújtani a Cégbíróságnak (pl. a vagyonfelosztási javaslat, az adóbevallások, a zárómérleg, az iratok elhelyezése tárgyában hozott döntések). Ügyelni kell arra, hogy a végelszámolás befejezésével kapcsolatos döntések bejelentése során a cégeknek jogi képviselőt nem kötelező igénybe venni, azonban az elektronikus ügyintézés és iratminták alkalmazása kötelező. (Amennyiben a cég elhatározza a már megindult egyszerűsített végelszámolás megszüntetését és a működés folytatását, akkor a bejelentés módja azonos a megindításnál írtakkal.)

Az adóhatóság a cég végelszámolás befejezésére vonatkozó bejelentésétől számított harminc napon belül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, ha a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból akadálya nincs. Az értesítés és a cég általi közvetlen, elektronikus iratbenyújtás megtörténte esetén a cégbíróság - a végelszámolás szabályszerű befejezése esetén - törli a céget a cégjegyzékből.

Némileg módosultak az egyszerűsített végelszámolás helyett a végelszámolás általános szabályaira történő áttérésre vonatkozó rendelkezések. A cég köteles a végelszámolásra vonatkozó általános szabályok szerint eljárni, ha

a) a cég a végelszámolás során valamely hitelező igényét vitatja, ideértve azt is, ha a hitelező a vitatott igénye miatt a cég ellen peres eljárást indít,

b) végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás van folyamatban, vagy

c) az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló 150 napos határidő egyébként eltelt.

Az általános szabályokra való áttérés esetén a cég az a)-c) pontok szerinti körülmény bekövetkeztét követő 60 napon belül köteles végelszámolót választani és – ekkor már jogi képviselő útján – szabályszerű, illeték- és díjköteles - változásbejegyzési kérelmet benyújtani a cégbíróságnak a végelszámoló megválasztásáról (a végelszámolás megindításának bejegyzését azonban ismételten már nem szükséges kérelmezni).

Amennyiben a cég elmulasztja az általános szabályokra való áttérést (pl. eltelik a 150 napos határidő), a cégbíróság automatikus végzéssel az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját követő kettőszáztizenegyedik napon a végelszámolás befejezését a cégjegyzékbe bejegyzi, azaz a cég adójogi és minden más szempontból ismételten működő cégnek minősül. (A korábbi szabályozás ugyanerre az esetre szigorú szankciót, kényszertörlést írt elő kötelezően, ami sok céget elriasztott az egyszerűsített végelszámolástól…).

A NAV 2018. évi 60. évi információs füzete mind az általános szabályok szerinti, mind az egyszerűsített végelszámolásra vonatkozóan részletesen tartalmazza a 2018. július 1-től hatályos jogszabályi előírások magyarázatát.

Forrás: perfekt.blog.hu