Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Adóhatósági igazolások kiadása 2017

webshop7_2 


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">


Tisztelt Cégvezető!

Készíttesse el szabályzatait, mielőtt az adóhatóság megbünteti!


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

1 Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2017.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve a nyilvántartásában szereplő adatok igazolására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 85/A. §-a alapján adó-, jövedelem-, és illetőségigazolásokat állít ki.
E tájékoztató füzet célja, hogy megismertesse Önnel az adóhatósági igazolások kiadásának főbb tudnivalóit.

I. Általános szabályok

Az adóhatóság az igazolásokat hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelően, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki.1 Az adóhatósági igazolás hatósági bizonyítványnak minősül.Illetékesség


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

Adóhatósági igazolás kiadása ügyében az adózó kérelmére - néhány kivételtől eltekintve - az általános illetékességi szabályoktól függetlenül a NAV bármelyik alsó fokú adóztatási szerve eljárhat. A szűk kivételt a Kiemelt Adózók Adó- és Vámigazgatósága (KAVIG) illetékessége alá tartozó adózók jelentik, melyek a következők:

 • a fióktelepnek nem minősülő telephelyen gazdasági tevékenységet folytató külföldi vállalkozás,
 • a honvédelemért felelős miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetek, az olyan gazdasági társaságok, amelyekben az állam tulajdonosi jogainak gyakorlója a honvédelmi miniszter,
 • a rendészetért felelős miniszter, illetve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felügyelete és irányítása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyekben az állam tulajdonosi jogainak gyakorlója a rendészetért felelős miniszter, illetve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága,
 • a részvénytársasági formában működő hitelintézetek és biztosítók, valamint a fővárosban, illetve Pest megyében székhellyel rendelkező, legnagyobb adóteljesítménnyel bíró adózók.

A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, továbbá azok hivatásos és szerződéses állományú tagjai, köztisztviselői, kormánytisztviselői és közalkalmazottai, valamint a NAV alkalmazottai tekintetében kizárólag az állami adó- és vámhatóság központi ügyfélszolgálatai jogosultak az adóhatósági igazolás kiadásának ügyében eljárni.

Elektronikus úton kért igazolások esetében az adózó az IGAZOL nyomtatvány FŐLAP-ján választhatja ki azt az ügyfélszolgálatot, ahol az igazolást személyesen át kívánja venni. E választás alapján az a megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóság készíti el a kért igazolást, amelynek illetékességébe a választott ügyfélszolgálat tartozik – nem az adózó lakóhelye/székhelye szerinti adó- és vámigazgatóság intézi tehát ez esetben az elektronikus igazoláskiadási eljárást. E szabály nem alkalmazható, ha az adózó a KAVIG illetékességébe tartozik.

Amennyiben a kérelem a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszerében kerül előterjesztésre, az adóhatósági igazolást a hívást fogadó, az adózó adóazonosító száma szerint illetékes ügyfélszolgálat adja ki.
Meghatalmazás, képviselet

Csakúgy, mint minden adóhatósági eljárásban, az igazolások kiállítása során az adózót meghatalmazott is képviselheti, akár az eljárás egészében, akár meghatározott cselekményekre vonatkozóan (kérelem előterjesztése, igazolás átvétele). A képviseleti jogosultság megállapítására az általános szabályok irányadók.4

Az adóhatósági igazolás iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtására képviselőként az jogosult, aki az állami adó- és vámhatóság felé az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogosultságát az EGYKE elnevezésű. adatlapon bejelentette.5 Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogosultság is lehet valamennyi ügyre kiterjedő, illetve vonatkozhat meghatározott ügyekre is, így adóhatósági igazolás kiadása akkor kérelmezhető, ha az adózó nevében eljáró személy elektronikus ügyintézési jogosultsága valamennyi ügyre kiterjed, vagy egyedileg megjelölt ügyek esetén az adóhatósági igazolások iránti kérelem benyújtására is jogosult.

A kérelem benyújtása


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók az adóhatósági igazolás kiadással kapcsolatos kérelmeiket:

 • elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az ÁNYK-Abevjava nyomtatványkitöltő program használatával kitöltött IGAZOL nyomtatványon;
 • a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszerén keresztül szóban (az illetőségigazolás kivételével) terjeszthetik elő.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók adóhatósági igazolás kiadása iránti kérelmüket előterjeszthetik:

 • személyesen: az ügyfélszolgálaton térítésmentesen rendelkezésre álló nyomtatványon, az IGAZOL nyomtatványon vagy egyéb kérelemben, illetőleg szóban (jegyzőkönyv felvétele mellett);
 • postai úton: az ügyfélszolgálaton térítésmentesen rendelkezésre álló nyomtatványon, az IGAZOL nyomtatványon vagy egyéb kérelemben;
 • elektronikus úton az IGAZOL nyomtatványon;
 • a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszerén keresztül telefonon (kivéve az illetőségigazolást).

A kérelem módosítása, visszavonása

Az adózó a kérelmét az igazoláskiadási eljárás lezárásáig (igazolás kiadása, eljárást lezáró végzés, határozat jogerőre emelkedése) módosíthatja, visszavonhatja.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó a módosítás, visszavonás iránti beadványát bármely formában, az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózó papír alapon, szóban, illetőleg a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszerén keresztül terjesztheti elő.

A kérelem kitöltésére vonatkozó főbb tudnivalók
Az igazolás kiadása iránti kérelmen meg kell adni az adózó és a kérelmező azonosító adatait (név vagy megnevezés, lakcím vagy székhely címe, adóazonosító jel vagy adószám). Az igazolás célját megadni nem kötelező, ugyanakkor indokolt lehet annak érdekében, hogy a feltüntetett felhasználási cél alapján meghatározható legyen az igazolás jogszabály által előírt tartalma.


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

Abban az esetben viszont, ha adózó olyan konkrét célt/eljárást jelöl meg, ahol az eljáró hatóság igazolást nem kér (pl.: NAV saját eljárásaiban) az igazolás kiadását a megtagadjuk.

Az alábbi ügyekben nem kell adóigazolási kérelmet benyújtani, mert azokat az eljárás részeként a NAV saját hatáskörben végzi:

 • vám és jövedéki ügyekben a NAV szervezeti egységei felé történő felhasználás céljára,
 • személyi megfelelőség vizsgálatához a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálynál történő felhasználás céljára,
 • 1+1% igényléséhez,
 • EVA hatálya alá történő bejelentkezéshez,
 • fizetési kedvezmény (részlet, fizetési halasztás, mérséklés, elengedés) igényléséhez,
 • végrehajtási eljáráshoz.

Nem kell továbbá adóigazolást kérni például:

 • végelszámolási eljárás lezárásához cégbíróság felé, tekintettel arra, hogy a cégbírósággal elektronikus úton történik a kapcsolattartás,
 • ha az adózó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban és az ágazati jogszabály a szereplést vagy az igazolás meglétét kéri,
 • Táppénz-, nyugdíj megállapításhoz (adatszolgáltatás keretében a folyósító szerv megkeresésére történik az igazolás megküldése).


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

Az igazolás felhasználójának a nevét szintén nem kötelező megadni, kivéve, ha az adózó kéri, hogy az elkészült igazolás (határozat, végzés) másodpéldányát közvetlenül a felhasználó részére postai úton küldje meg az adóhatóság. A Széchenyi Kártya Programban történő felhasználási célra kért igazolások végső felhasználója a KAVOSZ Zrt., ezért a kérelemben felhasználóként ezt a szervezetet kell megjelölni meg.

Kötelező közölni a kért példányszámot, valamint az átvétel módját és a kézbesítéshez szükséges adatokat. Meg kell jelölni a kért igazolás típusát, továbbá tartozásmentességi igazolás esetében azt, nemleges vagy általános igazolás kiállítását kéri, illetőleg azt, hogy az mely naptári nap vonatkozásában kéri: mód van az igazolást a kiállítás napjára, illetve lehetőség van egy konkrét időpont megjelölésére is. Közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából kért adóigazolás esetében kötelező a kifizető nevének, elnevezésének, adószámának és székhelyének feltüntetése.6
Jövedelemigazolás esetében az elszámolással már lezárt adóév, illetőségigazolás kérése esetében pedig az igazolás nyelve jelölendő kötelezően.


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

A kérelem megjegyzés rovatában, egyéb – a nyilvántartásunkban szereplő és az igazolás céljához kapcsolódó – adatok igazolását lehet kérni. Külön biztosítjuk a lehetőséget bővített adóigazolás kiadására vonatkozó igény jelzésére: a rovat jelölése esetén a bevallás adatok, vagy fizetési kedvezményre vonatkozó adatok feltüntetésével történik az adóigazolás kiadása. Ez jellemzően Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos igazolásoknál fordul elő – itt a bevallásadatok feltüntetése kötelező is – de több pénzintézet a hitelek elbírálásához is feltételként szabja.
Illetékkötelezettség

Az Art-ban meghatározott adóhatósági igazolások illetékmentesek.

Az adóhatósági igazolás kiállításának határideje

Az igazolás kiadásának határideje hat nap. A határidőt az eljáró adó- és vámigazgatóság vezetője indokolt esetben, egy ízben, az ügyfél értesítése mellett, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.8 Adateltérés vagy hiányosság esetén az adózót értesítő levélben szólítjuk fel az eltérés, hiányosság rendezésére, és ebben az esetben az igazoláskiadási határidő meghosszabbodik. A hiánypótlás időtartama az ügyintézési időbe nem számít bele.

Az adóhatósági igazolások kézbesítése


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

A papír alapon (személyesen vagy postai úton), valamint a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszerében kérelmezett igazolásokat az állami adó- és vámhatóság papír alapon, az ügyfél kérésének megfelelően személyesen adja át vagy postai úton kézbesíti. A személyesen, illetve postán elküldött, telefonon előterjesztett kérelemben nincs lehetőség elektronikus igazolást kérelmezni.

Az elektronikus úton kérelmezett adóigazolásokat jövedelemigazolásokat az adóhatóság az adózó választása szerint elektronikus úton vagy postai úton küldi meg vagy személyes megjelenés alkalmával adja át.9 Amennyiben az elektronikus úton benyújtott adóigazolás, jövedelemigazolás kiadása iránti kérelemben az adózó elektronikus úton kért igazolást, abban az esetben az adóhatóság az igazolást, határozatot, végzést, egyéb értesítést (hivatalos iratot) minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja el. Az adóhatóság az elektronikus úton kiadott elektronikus iratot kizárólag az adózó (képviselője) Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) értesítési tárhelyére küldi meg. Amennyiben az adózó az elektronikus iratot a tárhelyre érkezését követő ötödik nap huszonnégy órájáig nem tölti le, az adóhatóság a kézbesítést az adózó KR értesítési tárhelyére megismétli. Ha az adózó a hivatalos iratot az ismételt beérkezéstől számított ötödik nap huszonnégy órájáig nem tölti le, az adóhatóság azt az ötödik napot követő munkanapon kézbesítettnek tekinti.10 Az elektronikus úton kiállított hivatalos irat csak elektronikus formában érvényes.


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

Az elektronikus úton benyújtott illetőségigazolás iránti kérelemre az adóhatóság az illetőségigazolást papíralapon adja ki, az adózó választása szerint postai úton küldi meg, vagy személyes megjelenéssel adja át.

Az elektronikus úton érkezett kérelmek esetében – függetlenül az igazolás kiadás módjától – a közbenső levelek (hiánypótlás, illetékességi áttétel, stb.) kizárólag elektronikus úton kerülnek továbbításra,11 ezért a kérelem elküldését követő napokban fontos ellenőrizni az elektronikus tárhelyét, hogy az esetleges hiányosságokról, igazolás kiadását befolyásoló körülményekről értesülést szerezzen és a szükséges intézkedést mihamarabb meg tudja tenni.

Ügyfeleink az igazolás kiadása iránti kérelemben, nyilatkozat megtétele útján kérhetik, hogy az adóhatóság az igazolás (határozat, végzés) másodpéldányát közvetlenül a felhasználó szervezet részére küldje meg.

A nyilatkozat része az IGAZOL nyomtatványnak, de benyújtható azzal azonos tartalmú nyilatkozat is. Elektronikus úton benyújtott adóigazolás, jövedelemigazolás kiadása iránti kérelmekben elektronikus úton megküldeni kért igazolás esetében nem kérhető a felhasználó részére való megküldés.

Amennyiben több igazolást felhasználó szervezet részére kéri az igazolás (határozat, végzés) másodpéldányának megküldését, úgy minden felhasználó szervezet vonatkozásában külön nyilatkozatot kell kitölteni és mellékelni kérelméhez. A nyilatkozaton kérjük, figyelmesen töltse ki az igazolást felhasználó szervezet megnevezését és címét.


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

II. Az adóhatósági igazolások típusai

Az adóhatósági igazolások három típusának kiállítását kérhetik az adózók:

- adóigazolás
o általános
o nemleges
- jövedelemigazolás
- illetőségigazolás.

Mindhárom igazolástípus jellemzője, hogy azokat az adózó kérelmére állítja ki az állami adó- és vámhatóság, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napjának megfelelő adattartalommal.12 Ezért amennyiben a kérelmező adózói minőségét érintő körülmény áll fenn, ezt az igazoláskiadási eljárás során kötelező figyelembe venni.

Amennyiben az adóhatóság az adószám használatát jogerős határozattal felfüggesztette, ennek tényét, a határozat számát és a felfüggesztés időpontjának kezdetét az igazolás megjegyzés rovatában jelezzük. Ha az adószám törlésre kerül, akkor a törölt adószámra vonatkozó igazolás kiadásra nem kerülhet sor, ilyen esetben a kérelmet megtagadjuk. Ilyen esetben az adózó az újbóli bejelentkezést követően az új adószámon nyújthat be adó-, jövedelem vagy illetőségigazolási kérelmet. Ha az adószám törlési eljárás már megkezdődött, de még jogerősen nem fejeződött be, az igazolás kiadási eljárást felfüggesztjük, az adószám törlését követően az igazolást megtagadjuk.

Adóigazolás


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésének ténye általánosan elfogadható a tartozásmentességet igazoló, jogszabályokon alapuló eljárásokban,13 azaz a felhasználó köteles elfogadni a nemleges adóigazolások bemutatása helyett.

Ebből következik, hogy az adóigazolások kiállítása akkor válhat szükségessé, ha

Olvassa tovább >>

Forrás: NAV

2017.03.14.