Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Nyugellátások és egyes más ellátások, kiegészítő emelése 2022

Nyugellátások és egyes más ellátások, kiegészítő emelése!

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) bekezdése alapján a várható fogyasztói árnövekedés mértéke szerint a korábban megállapított ellátásokat minden év januárjában emelni kell. Ennek megfelelően 2022 januárjában a nyugdíjak és más ellátások 5 százalékkal emelkedtek. Azonban a fogyasztói árindex 2022-ben várhatóan 5 százaléknál nagyobb mértékben fog emelkedni, ezért a Kormány a nyugdíjak és egyéb ellátások 2022. júliusi kiegészítő emeléséről döntött.

A kiegészítő emelés mértéke

2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 3,9 százalékkal emelkednek azok az ellátások, amelyekre a 2022. januári emelés járt.

Az emelés a korábban kifizetett tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás összegére is jár.

Az ellátások emeléséről és a 2022. január-június hónapokra járó emelés összegének folyósításáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik, tehát az ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania.

A 3,9%-kal emelt összeg folyósítása első ízben 2022. július hónapban történik. Postai kifizetés esetén a 2022. január-június hónapokra járó emelés és a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra járó 3,9%-os emelés összege a 2022. július havi nyugellátással együtt, a szokásos nyugdíj-kifizetési napon kerül kifizetésre, azonban az emelési különbözet összege, illetve a tizenharmadik havi nyugdíjra, tizenharmadik havi ellátásra járó különbözet összege az utalványon a rendszeres havi ellátástól elkülönült sorban külön feltüntetésre kerül.

Belföldi bankszámlára történő utalás esetén a 2022. január-június hónapokra járó emelés és a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra járó emelés külön utalási tételként, de a nyugdíjakkal azonos napon, 2022. július 12-én kerül ügyfeleink számláin jóváírásra.

Amennyiben az ellátás folyósítása külföldi bankszámlára történik, az emelés visszamenőlegesen járó összege, továbbá a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra járó emelés a 2022. július havi ellátással összevontan, egy tételként kerül utalásra.

Az emelésre kerülő ellátások

A nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről szóló 161/2022. (IV.28.) Korm. rendelet értelmében a júliusi kiegészítő emeléssel érintett ellátások a következők:

öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, baleseti járadék, bányászok egészségkárosodási járadéka, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás, polgármesterek közszolgálati járadéka, honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatás, honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatása, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás, a hadigondozásról szóló törvény alapján járó rendszeres pénzbeli ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a nemzeti gondozási díj és az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelések és juttatások.

Az emelés megállapítása

Ha egy személy részére egyidejűleg több, a fentiekben felsorolt és emelendő ellátás kerül folyósításra, az ellátások emelése külön-külön megtörténik.

Azok esetében, akik részére a saját jogú és az özvegyi, baleseti özvegyi nyugdíjat ún. együttfolyósítási összeghatárban folyósítják, ez az összeghatár 2022. július 1-jétől – 2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 112.120 forintra emelkedik.

A 2021. december 31-ét követően megállapított vagy folyósított ellátások emelése

A 2022. júliusi kiegészítő emelés megilleti a 2021. december 31-ét követő időponttól

  • megállapított vagy folyósított a fent leírtak szerinti saját jogú ellátásban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását a 2022. januári emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátása megszűnését követő naptól újraszámítás nélkül állapították meg,
  • megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesült személyt is, ha az ellátását a 2022. januári emelésre jogosító rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának a megszűnését követő naptól állapították meg.

Az emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a fentiek szerinti változás következett be.

A megállapítás időpontjától kezdődően emelkedik a 2021. december 31-ét követő időponttól megállapított özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árvaellátás, ha a kiszámításának alapja az elhunyt jogszerző 2022. január 1-jét megelőző időponttól megállapított saját jogú ellátása volt.

A 2022. július 1-je előtt megszűnt ellátások emelése

Ha a január havi emeléssel érintett ellátás 2022. július 1-jét megelőzően megszűnt, és – új ellátásra jogosultság esetén – a korábbi ellátás helyett megállapított új ellátás emelésre nem jogosít, akkor az ellátás folyósítási hónapjaira számított emelés egy összegben illeti meg a megszűnt ellátás jogosultját.

A megszűnt ellátás után járó kiegészítő emelés arányos részének egyösszegű kifizetését a jogosult, illetve elhalálozása esetén hozzátartozója vagy örököse írásbeli kérelmére utalja ki a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

A rokkantsági járadék emelése

A nyugellátások emelésével egyidejűleg a rokkantsági járadék havi összege is visszamenőleges hatállyal emelkedik, 2022. január 1-jétől 44 785 forint. A rokkantsági járadék 2022. júliusi emeléséről, a 2022. január-június hónapokra járó különbözet valamint a tizenharmadik havi rokkantsági járadékra járó emelés utalásáról, illetve 2022. évi kezdő időponttól megállapított rokkantsági járadék esetén a megállapítás kezdő időpontjától járó emelési különbözet utalásáról hivatalból gondoskodik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény alapján a jogosultakat megillető életjáradék emelése

A nyugellátások emelésével egyidejűleg az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény alapján a jogosultakat megillető életjáradék kiszámításául szolgáló alapösszeg is visszamenőleges hatállyal emelkedik, 2022. január 1-jétől 118 800 forint. A már folyósított életjáradék 2022. júliusi emeléséről, a 2022. január-június hónapokra járó különbözet utalásáról, illetve 2022. évi kezdő időponttól megállapított életjáradék esetén a megállapítás kezdő időpontjától járó emelési különbözet utalásáról legkésőbb 2022. július 31-éig hivatalból gondoskodik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék emelése

A nyugellátások emelésével egyidejűleg a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék 2022. évben történő megállapítása esetén irányadó összeghatár is – 2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – emelkedett, saját jogon járó pótlék esetén 238 045 forintra, hozzátartozói jogon járó pótlék esetén pedig 119 025 forintra.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a már folyósított pótlék 2022. júliusi, 3,9%-os emeléséről, a 2022. január - június hónapokra járó emelési különbözet valamint a tizenharmadik havi nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék emelésének utalásáról, illetve 2022. évi kezdő időponttól megállapított nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék esetén a megállapítás kezdő időpontjától járó emelési különbözet utalásáról hivatalból gondoskodik.

A kiegészítő nyugdíjemelés részletes szabályait a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről szóló 161/2022. (IV.28.) Korm. rendelet tartalmazza.

Forrás: nyugdijbiztositas