Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

A társasági adó mértékének csökkentése és az azzal összefüggő további módosítások

webshop7_2 


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">


Tisztelt Cégvezető!

Készíttesse el szabályzatait, mielőtt az adóhatóság megbünteti!


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">

A társasági adó mértékének csökkentése és az azzal összefüggő további módosítások

A 2016. december 20-án kihirdetett, az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény [Mód. tv.] 2017. január 1-jei hatállyal módosította az alkalmazandó társasági adókulcsot, illetve további változásokat iktatott be a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvénybe [Tao. tv.]. Az alábbiakban a Mód. tv. társasági adózást érintő rendelkezéseit ismertetjük.

1) A Tao. tv. 19. §-a értelmében a társasági adó mértéke a pozitív adóalap 9 százaléka, az adókulcs tehát valamennyi adózó tekintetében csökkent a korábbi 10, illetve 19 százalékos mértékhez képest. Az új, alacsonyabb adókulcs a 2017-es adóévtől irányadó, a 2016-os adóévre vonatkozó elszámoló bevallásban még a „régi adókulcsok” alkalmazandók (vagyis az adómértéke az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó részére 10 százalék, az a feletti részre 19 százalék.

2) Tekintettel arra, hogy – fő szabály szerint – a 2017-es adóév első és második félévére, illetve a 2018-as adóév első félévére vonatkozó adóelőleg-kötelezettségek bevallása olyan adóévek (2015-2016.) fizetendő adója alapján történik, amelyeknél az adózó a fizetendő adóját a „régi magasabb adókulcsok” figyelembevételével állapította meg, kedvező átmeneti szabályok vonatkoznak az említett időszakok adóelőlegének meghatározására. A Tao tv. 29/A. § (51)-(52) bekezdése szerinti átmeneti rendelkezéseknek az a célja, hogy adómérték csökkentése „azonnal” éreztesse a hatását és elkerülhető legyen, hogy egyes adózóknak jelentős összegű túlfizetésük álljon elő.
Speciális szabályt fogalmaz meg a Tao. tv. 29/A. § (51) bekezdése a 2017-es adóév első félévére bevallott és az adószámlára felkönyvelt adóelőlegek vonatkozásában, ha olyan adóról van szó, amely a 2015-ös adóévi társasági adókötelezettség megállapítása során a 19 százalékos adómértéket is alkalmazta (vagyis az akkori adóalapja az 500 millió forintot meghaladta). Esetükben a 2017-es adóév első félévében fizetendő adóelőleg a 2015-ös adóévre fizetendő adója kilenc tizenkilenced részének 20 millió forinttal növelt összegének 50 százaléka, de legfeljebb a 2015-ös adóévre fizetendő adó összegének fele. A 2017-es adóév első félévében fizetendő adóelőleg összegéről az állami adó- és vámhatóság 2017-es adóév első hónapjának 15. napjáig (naptári éves adózók esetén 2017. január 15-éig) határozatban dönt.

Azon adózók esetében, amelyek a 2015-ös adó adóévi társasági adókötelezettség megállapítása során a 19 százalékos adómértéket nem alkalmazták (vagyis az akkori adóalapjuk az 500 millió forintot nem haladta meg), a 10 százalékos adókulcs figyelembevételével meghatározott, bevallott és az adószámlára felkönyvelt adóelőlegek adóhatósági módosítása nem történik meg, annak természetesen nincs akadálya, hogy az említett adózók az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény [a továbbiakban: Art.] 42. § (2) bekezdése szerinti adóelőleg-mérséklési kérelemmel forduljanak az illetékes megyei adó- és vámigazgatósághoz.
A Tao. tv. 29/A. § (52) bekezdése értelmében a 2017-es adóév második félévében, és a 2018-as adóév első félévében fizetendő adóelőleget – az általános szabályoktól eltérően – 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint előírt mértékkel (9 százalékkal) számítottan (ideértve különösen az adókedvezmények összegét) kell megállapítani. Az átmeneti szabály szerint a fizetendő adóelőleg meghatározásakor a 2016-os adóévre vonatkozó bevallásban levezetett adóalapra már a 9%-os adókulcsot kell rávetíteni, ez az összeg (a „9%-os kulcs alapján meghatározott számított adó”) csökkenthető az adókedvezmények, illetve a beszámítás alapján visszatartott adó – e korláthoz igazított – összegével.

3) A Tao. tv. 7. § (1) bekezdés m) pontjába 2017. január 1-jei hatállyal beiktatott új adóalap-csökkentő tétel, a korai fázisú vállalkozásokba történő befektetés kedvezményének szabályait is előnyösen pontosította. A változás alapján a részesedésszerzésre (tőkeemelésre) tekintettel igénybe vehető adóalap-kedvezmény mértéke a bekerülési érték (bekerülési érték növekmény) háromszorosa (a 2,5-szerese és az 1,5-szerese helyett), a szerzés adóévében és az azt követő 3 adóévben, egyenlő részletekben, de legfeljebb adó évente 20 millió forint lehet. A 4 adóévben igénybe vehető teljes kedvezmény nem haladhatja meg a 80 millió forintot.

4) Az ingatlannal rendelkező társaság tagját is 9 százalékos mértékű adó terheli abban az esetben, ha a részesedés kivonáson nyereséget realizál [Tao. tv. 15/A. § (6) bekezdés].

5) Az IFRS-ek szerinti egyedi beszámolót készítő adózók adóelőleg-minimumát és minimum adójának összegét [Tao. tv. 18/D. § (1) és (7) bekezdés] is érinti az adómérték csökkentés. A Tao. tv. 29/A. § (47) bekezdés értelmében az áttérést megelőző adóév fizetendő adóját a 19. § áttérés adóévének első napján hatályos rendelkezései szerint előírt mértékkel számítva kell figyelembe venni. Az adóelőleg-minimum és minimum-adó is az áttérést megelőző év („évesített”) fizetendő adójához igazodik, ez a 2017- es adóévtől az IFRS-ek szerinti egyedi beszámoló készítésére áttérő adózók vonatkozásában a 2016-os adóévi fizetendő adó újrakalkulálását jelenti. Az összehasonlíthatóság érdekében tehát a 9 százalékos adókulcsot kell a 2016-os adóalapra rávetíteni és így kell meghatározni az adóelőleg-minimumot és minimum-adót.

6) Több adókedvezmény vonatkozásában is meghosszabbodik az érvényesítésre nyitva álló időtartam. Az előadó-művészeti szervezetek, filmalkotások, látvány-csapatsportok támogatása esetén az adókedvezmény a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás (juttatás) naptári évét követő nyolcadik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe [Tao. tv. 22. § (1) bekezdés, 22/C. § (2) bekezdés]. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az adókedvezmény érvényesítésére nyitva álló határidő – a naptári éves adózóknál – a jelenlegi 7 évről 9 évre nő. A sportcélú adókedvezmény vonatkozásában a 9 éves érvényesíthetőségi korlát valamennyi 2011. óta nyújtott támogatásra irányadó, hiszen a kapcsolódó átmeneti rendelkezés [Tao. tv. 29/A. § (49) bekezdés] alapján a szabály első alkalommal a 2011-2012-es támogatási időszakra nyújtott támogatásokra alkalmazható. Az előadó-művészeti szervezetek, filmalkotások támogatása vonatkozásában átmeneti rendelkezés nincs, így a 9 éves érvényesíthetőségi korlát a 2016. december 31-ét követően nyújtott támogatásokra irányadó.

A fejlesztési adókedvezmény érvényesítésére nyitva álló határidő is meghosszabbodik; az adókedvezményt a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy az adózó döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő tizenkét adóévben lehet igénybe venni [Tao. tv. 22/B. § (6) bekezdés]. Az adókedvezmény tehát összesen 13 év alatt vehető igénybe a korábbi 11 év helyett. További két évvel meghosszabbodik a „maximális korlát” is, amely előírja, hogy az adókedvezmény utoljára a bejelentés, illetve a kérelem benyújtásának adóévét követő 16. adóévben érvényesíthető. A módosított szabályokat első alkalommal a 2016. december 31-ét követően benyújtott fejlesztési adókedvezmény iránti bejelentésekben és kérelmekben szereplő beruházások vonatkozásában lehet alkalmazni [Tao. tv. 29/A. § (48) bekezdés].

Az adómérték csökkenése érinti az előadó-művészeti szervezetek, filmalkotások, látvány-csapatsport támogatásának adókedvezménye vonatkozásában a kiegészítő (sportfejlesztési) támogatás összegének meghatározására irányadó szabályokat is. A kiegészítő (sportfejlesztési) támogatás összege ugyanis a 2016. december 31-éig hatályos szabályok szerint az alkalmazott adómértéktől, vagyis tulajdonképpen az adóévi adóalap összegétől függött. A Tao. tv. 22. § (6) bekezdésének, illetve a 22/C. § (3a) bekezdésének módosított rendelkezése alapján a kiegészítő (sportfejlesztési) támogatás összege a támogatási igazolásban meghatározott összeg 9 százalékos adókulccsal kiszámított értékének legalább 75 százaléka.
A Tao. tv. 22. § (7) bekezdés, 22/C. § (3b) bekezdés hatályon kívül helyezésével az alaptámogatás 7 százalékának megfelelő összegű pótlólagos kiegészítő (sportfejlesztési) támogatás – a sávos adókulcsok megszüntetése miatt – a 2017-es adóévtől kivezetésre kerül a Tao. tv. rendszeréből. A Tao. tv. 29/A. § (50) bekezdésében rögzített átmeneti szabály értelmében a 2016-ban nyújtott támogatások vonatkozásában még a pótlólagos kiegészítő (sportfejlesztési) támogatás teljesítése utoljára felmerülhet.

7) Az adómérték-változás érinti a növekedési adóhitel kedvezményével összefüggésben a kedvezményezett beruházásra tekintettel a növekedési adóhitel összegére jutó adó, adóelőleg összegét érintő csökkentő tételt is. Az új szabályok rögzítik, hogy a növekedési adóhitelt igénybe vevő adózó a növekedési adóhitel választásának adóévét követő két adóévben megvalósult beruházása kapcsán csökkentheti a növekedési adóhitel összegére jutó adóelőleg, adó még esedékessé nem vált összegét a kedvezményezett beruházási érték 9 százalékával, legfeljebb a növekedési adóhitelre jutó adóelőleg, adó még esedékessé nem vált összegének 90 százalékával [Tao. tv. 26/A. § (8) bekezdés]. Amennyiben az adózó nem tesz eleget a csökkentéskor vállalt létszám-bővítési feltételeknek, akkor a szankciós jellegű visszafizetési kötelezettség összegét is a 9%-os adómérték alapulvételével kell meghatározni [Tao. tv. 26/A. § (11) bekezdés].

8) A sávosan progresszív adókulcsok megszűnésével a progresszív mentesítés szabálya kiüresedett. A Tao. tv. 28. § (2) bekezdése szerint a belföldi illetőségű adózó és a külföldi vállalkozó a társasági adó megállapításakor az adóalapot úgy módosítja, hogy az ne tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet, ha nemzetközi szerződés így rendelkezik (a teljes mentesítés módszere alkalmazandó).

A társasági adó mértékének csökkentése és az azzal összefüggő további módosítások

Forrás: NAV